Samtykke til bruk av Siview

Kaibosh har valgt å ta i bruk et synstest system (refraksjon) som heter Siview. De har utviklet et system som automatiserer synstesten for hver pasient. I den forbindelse samler Siview inn personopplysninger, deriblant personlige helseopplysninger, i den hensikt å sikre høyest mulig sikkerhetsnivå for disse i henhold til den gjeldende franske og europeiske lover og forskrifter.

Siview behandler disse opplysningene i samarbeid med fagpersoner som gjennomfører synstesten og samler inn opplysningene. Siview og fagpersoner er begge ansvarlig for behandlingen.

Presentasjon av alle behandlingsansvarlige:


Behandlingsansvarlig nr.1 er bedriften:

SIVIEW SAS immatrikulert hos RCS under nummeret 817782121

12 Cite Emile Zola – 91460 Marcoussis – Frankrike

Representert av Laure Pichereau, President.


Bedriften Siview har utnevnt personverneombud:

Erwan de Cadoudal

Pépinière 27

27 Rue du Chemin Vert

75011 Paris

Frankrike

+33 9 80 80 22 27

dpo@siview.com


Behandlingsansvarlig nr.2 er:

Fagpersonen som utførte synstesten.


1. Presentasjon av opplysningskategorier som samles inn og formålet med behandlingen.

I forbindelse med synstesten som utføres ved hjelp av Solution Siview, blir følgende opplysninger samlet inn og behandlet

• Etternavn, fornavn, fødselsdato

• De ukorrigerte opplysningene fra undersøkelsen

• Resultatene av undersøkelsen

Disse opplysningene er nødvendige for å gjennomføre synstesten med Solution Siview.


Pasientens samtykke til å samle inn opplysningene innhentes før hver undersøkelse.

Disse opplysningene behandles utelukkende til følgende formål:

• Gjennomføre en subjektiv synsundersøkelse

• Overlevere en rapport fra undersøkelsen

• Gjennomføre statistiske studier, blant annet for å forbedre Solution Siview. Denne behandlingen gjennomføres utelukkende med anonymiserte opplysninger.

Dine opplysninger kan også bli behandlet for å oppfylle alle juridiske og lovmessige krav til de behandlingsansvarlige.


2. Hvordan sikres personopplysningene dine:

Siview iverksetter organisatoriske og tekniske tiltak for å beskytte sikkerheten for personopplysningene dine, og spesielt for å unngå at de blir deformert eller skadet, eller at en ikke-autorisert tredjepart får tilgang til dem. Sensitive opplysninger, og særlig helseopplysninger, er underlagt spesifikke sikkerhetstiltak for å styrke systemer som begrenser tilgangen til opplysningene. Slik vil personopplysningene dine bare være synlig for bemyndigede medlemmer av personalet som er innforstått med reglene for personvern.

Dine personlige helseopplysninger vil bli lagret på sertifiserte servere for lagring av helseopplysninger (HDS).


3. Hvem vil vi dele opplysningene med

Vi vil sannsynligvis dele opplysningene dine med følgende grupper:

• Fagpersonen som utfører synstesten og som den endelige rapporten sendes til.

• Våre tekniske underleverandører, spesielt for å sikre vertstjenester for og lagringen av databasen vår på serverne deres.

• Siview – medarbeidere som har behov for tilgang til personopplysningene i forbindelse med tjenesten Siview leverer.

Disse tredjepartene og brukerne har kun begrenset tilgang til opplysninger som er nødvendige for tjenestene de yter, og de kan under ingen omstendigheter bruke disse opplysningene til andre formål. De er i tillegg kontraktsbundet til å bruke disse opplysningene i samsvar med foreliggende personvernerklæring og gjeldende personvernforordninger.


4. Overføring av personopplysningene dine til utlandet.

Vedrørende vertstjenester for og behandlingen av opplysningene, foretrekker vi løsninger som befinner seg i Frankrike. Hvis en overføring av personopplysninger utenfor EU eller til en stat som ikke har egnet personvern i henhold til Europakommisjonen likevel måtte finne sted, forplikter vi oss til å utføre denne overføringen i henhold til gjeldende lovverk, og hvis ikke, sørge for egnede sikkerhetsgarantier for å sikre en tilfredsstillende beskyttelse av opplysningene.


5. Hvor lenge opplysninger vil bli lagret

Opplysningene vil bli lagret av Siview i fem (5) år fra og med datoen de samles inn (undersøkelsesdatoen).

Etter denne datoen, vil opplysningene bli destruert av Siview innen maksimalt ett (1) år.


6. Hvilke rettigheter har du?

I samsvar med gjeldende lovverk, har du følgende rettigheter:

• Rett til innsyn: du kan oppnå informasjon om behandlingen av personopplysningene dine samt en kopi av disse opplysningene;

• Rett til å korrigere: hvis du mener at personopplysningene er feilaktige eller ufullstendige, kan du kreve at disse opplysningene endres;

• Rett til å slette: du kan kreve at personopplysningene dine slettes, i den grad det er tillatt etter loven;

• Rett til å begrense behandlingen: du kan be om å begrense behandlingen av personopplysningene dine;

• Rett til å motsette deg: du kan motsette deg behandlingen av personopplysningene dine av årsaker forbundet med din spesifikke situasjon. Du har full rett til å motsi deg behandlingen av personopplysningene dine i forbindelse med direkte markedsføring, også ved profilering forbundet med direkte markedsføring;

• Rett til å trekke tilbake samtykket: hvis du har gitt ditt samtykke til behandlingen av personopplysningene (denne rettigheten gjelder kun for behandling basert på det juridiske grunnlaget for samtykket), har du rett til å trekke tilbake dette samtykket på et hvilket som helst tidspunkt;

• Rett til å overføre personopplysningene dine: når denne rettighet gjelder, og når det er teknisk mulig, har du rett til å få overført personopplysningene du har gitt oss, eller overføre dem til en tredjepart;

Hvis du ønsker å utøve rettighetene angitt ovenfor, kan du sende en skriftlig forespørsel som er angitt i avsnittet «slik kan du ta kontakt med oss».

Enhver forespørsel må sendes sammen med identitetsbevis (en kopi av identitetskortet ditt for eksempel).

I henhold til gjeldende regelverk, i tillegg til dine ovenfor nevnte rettigheter, har du også rett til å sende inn en klage til CNIL – https://www.cnil.fr


7. Slik kan du ta kontakt med oss.

Hvis du ønsker å utøve dine rettigheter nevnt ovenfor, må dette skje direkte hos fagpersonen som har utført synstesten.

Hvis du har spørsmål vedrørende bruken av dine personopplysninger i forbindelse med foreliggende informasjon om personvern, kan du ta kontakt med vårt personvernombud per e-post til «Data Protection Officer» på følgende adresse:

dpo@siview.com 

Personvernombudet vil gjøre sitt beste for å svare deg så snart som mulig.